പ്രവാസി സംഗമങ്ങളുടെ സംഗമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോതമംഗലം സംഗമം ജൂലൈ എട്ടിന് യുകെയിലെ 🇬🇧ബർമിങ്ങ്ഹാമിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സിംഗിൾ ടിക്കറ്റ്‌ £10ഫാമിലി ടിക്കറ്റ് £25 Shoy – 00447709037035 Eldhose sunny -00447908487239 Biju – 353894199647-  Ireland